Algemene Voorwaarden

1. Definities

Eduet: Eduet, gevestigd te Kolonel Wilsstraat 5, 5371 AG Ravenstein, Nederland. Telefoonnummer: 06 57331107, e-mailadres: [email protected].

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Eduet.

Producten: alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen Eduet en Klant, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Eduet.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Prijzen en Informatie

3.1 Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen.

3.2 Eduet is niet gebonden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, als gevolg van druk- en zetfouten.

4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling voltooit via de website met inachtneming van de door Eduet gestelde voorwaarden.

5. Levering en Uitvoering

5.1 Eduet zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

6. Herroepingsrecht

6.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.

7. Betalingen

7.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Eduet aangegeven wijze.

8. Klachten en Garantie

8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Eduet.

8.2 Bij Eduet ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Eduet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

10. Wijziging van de voorwaarden

10.1 Eduet behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eduet partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook als een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.