Samen werken aan eigentijds onderwijs

 

Wat kan Eduet voor u betekenen?

Eduet werkt graag samen met u aan het eigentijdser maken van het onderwijs op uw school/opleiding.  U kunt Eduet benaderen voor een mensgerichte en ontwikkelingsgerichte manier van ondersteuning bij visieontwikkeling, het opzetten van een innovatietraject, de begeleiding van het innovatieteam/managementteam en voor ondersteuning bij het vormgeven van het onderwijs. Hieronder staan voorbeelden van deze diensten en wordt de werkwijze beschreven.


visie-ontwikkeling team 

Zoek je ondersteuning bij het formuleren van een eigentijdse visie op leren, onderwijs en opleiden?  Eduet biedt ondersteuning bij het opzetten van een visietraject en bij het verzorgen van visiebijeenkomsten met teamleden. Vanuit recente wetenschappelijke inzichten over leren en relevante actuele ontwikkelingen ga je met je team tijdens informatie-/inspiratiesessies onder begeleiding van Eduet op zoek naar antwoorden op vragen als: 

Waarom is het nodig om te veranderen? Wat is het doel van ons onderwijs/opleiden? Wat voor school willen wij zijn? Wat is onze visie op eigentijds leren? Wat betekent deze visie voor mijn rol als leiding gevende/leerkracht/docent? Wat gebeurt er op innovatieve scholen?


ondersteuning directie/opleidingsmanagement

Wil je een verandertraject opzetten en uitvoeren dat leidt tot dieper leren, meer leer- en werkplezier, en tot onderwijs dat voldoet aan de eisen van deze tijd? Eduet ondersteunt de directie/ het opleidingsmanagement bij het opzetten van een verandertraject en bij het uitvoeren daarvan, door de stappen in het proces voor te bespreken en te evalueren, door feedback te geven op documenten (opleidingskaders, schoolplannen, visiedocumenten) en door input te leveren op het gebied van:

  • actuele leertheoretische inzichten; 
  • actuele nationale en internationale ontwikkelingen;
  • gedifferentieerd/gepersonaliseerd onderwijs; 
  • professionele leergemeenschappen en innovatieprocessen.

begeleiding innovatieteam/managementteam

Wil je werken aan een professionele leer-/innovatiecultuur? Eduet helpt met het oprichten en ondersteunen van een innovatieteam en het vergroten van de verandercapaciteit binnen het team. Het innovatieteam speelt een belangrijke rol tijdens het innovatietraject. Tijdens een aantal sessies per jaar wordt het innovatieteam ondersteund om zich deze rol eigen te maken. Zij krijgen daarbij zicht op wat er bij innovatieprocessen/verandermanagement komt kijken en wat dit van henzelf vraagt.


onderwijsontwikkel-lab

Heb je al wel een duidelijke visie op eigentijds leren, maar zoek je ondersteuning bij het concretiseren hiervan? Eduet ondersteunt scholen/opleidingen het vormgeven van eigentijds onderwijs. In sessies met kleine groepen wordt concreet gewerkt aan het vormgeven van het (opleidings-) onderwijs. 

 

innovatie-traject-begeleiding

Zoek je ondersteuning om met je innovatietraject een duurzame verandering te bewerkstelligen? Eduet begeleidt vanuit een integrale aanpak op school-, leerkracht- en leerlingniveau, het hele traject van visie naar ontwerp, van ontwerp naar implementatie, van uitvoering naar evaluatie en van evaluatie naar verbetering.  


dialoog

Zit je met je vragen of dilemma's op het gebied van eigentijds leren en opleiden? Fréderieke van Eersel (adviseur eigentijds onderwijs) denkt met je mee en gaat graag de dialoog aan met jou en je team, je studenten, curriculumgroep en ouders over eigentijds onderwijs en/of eigentijds opleiden.

 

Werkwijze bij innovatietrajecten

Adviseur Fréderieke van Eersel zal met de opdrachtgever(s) en eventuele andere betrokkenen in gesprek gaan om een ondersteuningsplan op maat op te stellen voor uw school. Zij hanteert bij de ondersteuning een integrale, mensgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering.

Integrale aanpak:  Het 'why' van de organisatie wordt vertaald naar het 'how' en het what' (volgens the golden circle van Sinek). Er wordt gekeken hoe de waarden, de missie en visie vertaald zijn naar de leeromgeving, de leerinhouden, de organisatie en de inzet van het personeel en hoe de kernwaarden, missie en visie van de school binnen alle lagen van de organisatie tot hun recht komen. Veranderingen in het primaire proces gaan daarbij hand in hand met het vergroten van de veranderkracht binnen het team.

Ontwikkelingsgericht: Er wordt gekeken naar wat er al is in plaats van te benadrukken wat er nog niet is. Vanuit wat er is en vanuit de kwaliteiten van professionals worden de volgende stappen gezet. 

Mensgericht: innoveren door te inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren (IMWR-benadering van het INK) met ruimte voor het zoeken en betekenis verlenen van het individu.


Inspireren: bezielen, enthousiast maken voor, aanzetten tot kritisch en creatief nadenken over de vragen 'Wat is goed onderwijs?' , 'Wat zijn onze waarden en hoe kunnen we die beter tot hun recht laten komen binnen eigentijds onderwijs?' . Door te inspireren ten aanzien van het why, how en what krijgen de professionals nieuwe ideeën en wordt er een gevoel van betrokkenheid en uitdaging gecreëerd. Professionals maken elkaar enthousiast voor hun drijfveren, waarden en de positie en kracht van de organisatie. Samen ontwikkelen ze een toekomstperspectief en ontdekken ze mogelijkheden om te verbeteren en te vernieuwen.

Mobiliseren: het benutten van de inspiratie; het aanwenden en ontwikkelen van de capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen om het toekomstperspectief, de doelstellingen en de plannen van de organisatie te realiseren. Hierbij wordt gekeken naar welke kwaliteiten er zijn en hoe die beter tot hun recht kunnen komen en wat er nodig is om de volgende stap in het innovatieproces te kunnen zetten.

Waarderen: oog hebben voor elkaars rol en bijdrage en het erkennen van gepleegde inspanningen. Waarderen betekent ook dat de leidinggevende samen met de onderwijsprofessionals en andere betrokkenen bepaalt wat werkelijk van waarde is in het licht van de missie en visie van de school/opleiding.  Good practises worden gedeeld en successen worden samen gevierd.

Reflecteren: de tijd nemen om terug te kijken op het innovatieproces en op de behaalde resultaten. De tijd nemen om met elkaar te overdenken en te bespreken waar het nu allemaal om ging, waar het goed gaat, waar de zorgen zitten, wat er mogelijk of moeilijk was of zal worden. Het vraagt om een open cultuur waarin de dialoog hierover wordt gevoerd in het besef dat dit bijdraagt aan het verwezenlijken van ambities, het werken aan een school waar kinderen nog beter worden voorbereid op het leven in de wereld van morgen. En waarin met bezieling, inspiratie en motivatie wordt samengewerkt.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info