Eduet

Innovatieve scholen en concepten

"Om te kunnen voorbereiden op een waardevol bestaan, is een radicaal ander onderwijssysteem nodig. We zullen het idee moeten loslaten dat er één ideaal systeem bestaat voor iedereen – want iedereen is anders...De enige gemene deler is dat iedereen in staat moet zijn om datgene wat hij goed en graag doet kan leren herkennen, erkennen en ontwikkelen. Er bestaan al diverse scholen, programma’s, methodes en initiatieven die precies dit doen en daarmee ‘anders’ zijn dan het reguliere systeem." 

(Operation Education, 2014)

Op deze pagina staan innovatieve concepten en beelden van scholen die hun onderwijs op een andere, eigentijdse(re) manier willen vormgeven.

League of Innovative Schools


Digital Promise League of Innovative Schools verbindt innovatieve schoolleiders in de Verenigde Staten. Deze league wil samen werken aan het innoveren van het onderwijs door kennis en ervaringen te delen en door samen te werken met educatieve ondernemers en onderzoekers. 

Gepersonaliseerd en gepassionaliseerd diep leren met NPDL

NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) is een internationaal partnerschap o.l.v. Michael Fullan. Dit partnerschap richt zich op het ontwikkelen van nieuwe overdraagbare en duurzame oplossingen die inhoud geven aan 'gepersonaliseerd diep leren'  voor zowel leerlingen als voor onderwijsprofessionals. Oplossingen waar niet het lesgeven maar het leren centraal staat. Waar leerlingen ruimte én verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de organisatie, de planning en resultaten van het eigen leerproces. Waar met behulp van ICT de ontwikkeling van kinderen en hun leren automatisch voor leerlingen én onderwijsprofessionals in kaart gebracht worden, en het leren van leerlingen en onderwijsprofessionals zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en daarmee effectiever wordt.

Wil je meer weten over NPDL?  Ga naar newpedagogies.nl of neem contact op met Eduet

NPDL in Australië

NPDL op De Harpoen en de Van Randwijkschool

Bliss Vibration Kids Academy

De Bliss Vibration Kids Academy is een particuliere school voor kinderen van 4 tot (vooralsnog) 12 jaar. In september 2016 is de eerste Bliss school gestart in 's-Hertogenbosch. Dit innovatieve onderwijs neemt maximaal 15 leerlingen per vestiging aan, zodat het onderwijs altijd op maat kan worden gegeven. Binnen de Kids Academy is het essentieel dat kinderen ervaring opdoen in het kunnen aantrekken van een leven vol van moeiteloosheid, plezier, passie en bliss en simultaan daaraan het volledig kunnen accepteren van hun eigen essentie en eigen thema's. De kinderen brengen de meeste tijd door met spelen in de natuur, met cultuur en kunst. Met het doen van projecten die ruimte geven om naar plaatsen te gaan waar informatie opgedaan kan worden en waar deze informatie verbonden kan worden met cognitieve vaardigheden. Dit omvat allerlei vormen van creativiteit en het verbinden met hun sociale omgeving en de omgeving waarin zij leven.

Wil je meer weten over de Bliss Vibration Kids Academy?  Ga naar www.blissvibration.com

 

Bliss Vibration Kids Academy

Kinderen die zich het meeste thuis voelen op de Kids Academy


O4NT (Steve Job Scholen)

O4NT staat voor onderwijs voor een nieuwe tijd. De scholen die volgens het O4NT concept werken zijn vernoemd naar Steve Jobs. Deze scholen willen kinderen via innovatieve leermethoden en de modernste leermiddelen stimuleren om hun individuele talenten te ontwikkelen en cruciale vaardigheden te leren voor het leven in de wereld van morgen. De Steve Jobs scholen hebben 10 beloften aan leerlingen geformuleerd. Alle betrokkenen (bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen) handelen in lijn met deze beloften. (uit "Zo bouw je een Steve Jobs School)

Wil je meer weten over O4NT?  Ga naar O4NT.nl

O4NT benadering van de basischool

Steve Jobs School De Ontplooiing in Amsterdam

Essential Schools/essentieel leren

Het concept van 'the essential schools' komt uit de VS. Steeds meer scholen omarmen dit concept, waaronder openbare basisschool Het JongLeren in ArnhemEssential schools richten zich op de ontwikkeling van de hele mens. Het gedachtegoed essentieel leren is gericht op leren met een ontwikkelingsgericht mensbeeld als uitgangspunt. Het gaat over het unieke individu en zijn verbondenheid met de ander en de samenleving. 

Vanuit gemeenschappelijke principes verbinden leidinggevenden, leerkrachten, kinderen en ouders zich aan een onderwijsgemeenschap. Scholen die op deze manier werken vormen samen The coalition of Essential Schools. De gemeenschappelijke principes zijn:

-leren denken
-wat je doet doe je goed (minder is meer)
-de doelen van de school gelden voor alle leerlingen
-gepersonaliseerd onderwijs
-leerkracht als coach
-laat zien wat je kan
-uitdaging op basis van vertrouwen
-gezamenlijke verantwoordelijkheid
-budget gericht op de uitgangspunten van de school
-democratie en gelijkheid

Coalition of Essential Schools

Democratische scholen

De term "democratische school" verwijst naar het beslissingsmodel dat democratische scholen hanteren in de schoolgemeenschap. De Interne organisatie, pedagogische visie en het didactische handelen kan per democratische school verschillen. 

De Sudbury Valley School was een van de eerste vrije democratische scholen in de Verenigde Staten. Op deze school is het leren volledig zelfgestuurd. Leerlingen zijn vrij om deel te nemen aan elke activiteit die ze willen. Leerlingen besluiten tijdens de schoolvergadering over regels. Alle leerlingen en stafleden nemen deel aan die schoolvergaderingen. 

Wil je meer weten over Democratische scholen? Ga dan naar: www.democratischescholen.nl

Democratische school Eindhoven "DOE" 

Democratische school "De Koers"

SlimFit onderwijs

Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe om passend onderwijs te realiseren: reguliere groepen worden vervangen door 'units' van 70 à 90 leerlingen. Op SlimFit scholen worden meer mensen met verschillende talenten ingezet. Dit zijn zowel onderwijsprofessionals van binnen (zoals leerkrachten, unitleiders, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers). (www.leraar 24.nl, 2013)

Wil je meer weten over SlimFit onderwijs? Ga naar www.slimfitonderwijs.nl  

SlimFit: wat en waarom (Innovatie Impuls Onderwijs, 2013) 

De Wittering.nl in Rosmalen (zie ook 'werken met Kernconcepten')

Werken met kernconcepten

Het werken met kernconcepten is een inspirerende kerndoelendekkende aanpak voor de gebieden mens en maatschappij en natuur en techniek waarbij doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. Ook de toepassingskanten van rekenen en taal krijgen betekenis tijdens het werken aan de kernconcepten. Met behulp van de kernconcepten leren de leerlingen de wereld waarin ze leven te begrijpen. Voor leerkrachten vormen de kernconcepten een mooie kapstok om hun eigentijds onderwijs vorm te geven waarbij zowel gewerkt wordt aan het opdoen van inzichten als aan het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen die per unit/bouw vertaald zijn in doelen. Op basis van deze doelen kunnen leerkrachten de leeromgeving inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen aansluitend bij de verschillen tussen de leerlingen. 

8 kernconcepten:

- binding
- macht
- tijd en ruimte
- communicatie
- energie
- materie
- groei en leven
- evenwicht en kringloop


Wil je meer weten over het werken met kernconcepten? Neem dan contact op met Eduet.

IPC (International Primary Curriculum)

Het IPC is een inspirerend curriculum waarbij effectief leren centraal staat. Het IPC wordt geschreven op basis van de laatste stand van zaken op het gebied van hersenonderzoek. Kinderen worden gestimuleerd om beter te leren en worden actief betrokken bij hun eigen leerproces. Voor alle creatieve en zaakvakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. Het programma is integraal en thematisch samengesteld. 

Wil je meer weten over IPC? Ga naar www.ipc-nederland.nl

Waarom wij geloven dat het IPC Nederlandse basissscholen gaat overtuigen!

IPC op De Keizerskroon

Jeelo

Jeelo is een community waarin scholen en experts samen werken aan permanente verbetering van het basisonderwijs in Nederland. Jeelo gaat uit van drie pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Jeelo-scholen krijgen een eigen elo met kerndoeldekkende content die is ontwikkeld in samenspraak met Jeelo-scholen. De content bestaat uit wereldoriëntatie, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Taal en rekenen zijn in ontwikkeling. Jeelo bevordert het leren binnen een maatschappelijke context. Hierdoor raken leerlingen betrokken bij het leren. Het leren wordt concreet en zinvol voor hen.  

Wil je meer weten over Jeelo? Ga naar www.jeelo.nl

De Jeelo-community

Jeelo basisschool De Firtel

Werken met leerpleinen en ateliers

Leerpleinen en ateliers bieden kansen om eigentijds onderwijs nog beter vorm te geven; om beter recht te kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen en om het werken aan 21e eeuwse vaardigheden beter mogelijk te maken. Leerpleinen zijn inspirerende grotere ruimtes die gebruikt worden door grote groepen leerlingen en waar verschillende leeractiviteiten in plaatsvinden. Vaak is er per bouw/unit een leerplein. In de ateliers vinden domein- of vakspecifieke leeractiviteiten plaats, zoals bijvoorbeeld in een rekenatelier. Binnen de leerpleinen en ateliers kan vanuit verschillende eigentijdse concepten gewerkt worden. Bijvoorbeeld vanuit het werken met kernconcepten, NPDL, IPC of O4NT. 

Kindcentrum De Hoven in Rosmalen

De Verwondering in Lent

Speelleerplein De Fonkeling in Spoordonk


Integraal Kind Centrum (IKC)

Sinds 2006 werken steeds meer kinderopvangorganisaties en basisscholen samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Vanuit deze samenwerking ontstaan kindcentra. Een kindcentrum is voor kinderen van 0-12 jaar, is de gehele dag open en bied een breed pakket van onderwijs en opvang aan. Er wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang om de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie. Daarnaast kunnen kindcentra ook andere voorzieningen als zorg, welzijn, sport en cultuur aanbieden (zie andere tijden in onderwijs en opvang).

Kindcentrum Westerbreedte in Den Bosch

Blended learning bij kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam

Sterrenscholen

Een sterrenschool is een effectief georganiseerd kindcentrum, gebaseerd op vijf sterren:

  1. 50 weken per jaar open van 7.00 uur-19.00 uur
  2. één pedagogisch klimaat
  3. maatwerk
  4. nadruk op rekenen, taal en lezen
  5. binding met de buurt

Wil je meer weten over Sterrenscholen? Ga naar verenigingikook.nl

Hoofdlijnen van een Sterrenschool

Dalton Sterrenschool De Vliegenier

Sterrenschool De Ruimte Almere

Tiener college en Junior college

Sinds enige jaren bieden LOGOS en CS De Hoven de innovatieve programmalijn Tiener College aan. Tiener College biedt leerlingen van groep 7-8 en klas 1-2 van het voortgezet onderwijs de optimale voorbereiding voor de rest van het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen in de vier jaren Tiener College een brede persoonlijke vorming, waarin ze op innovatieve wijze, met veel buitenschools leren, alle vereiste kerndoelen verwerven. Centraal staat: een persoonlijk leerplan, voor iedere leerling, waarin ook veel ruimte is voor eigen leervragen en extra, verbredend of verdiepend, aanbod. Naast dit inhoudelijke aanbod biedt Tiener College leerlingen ook uitstel van selectie van schoolkeuze. Pas na leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs hoeft er definitief gekozen te worden voor uitstroom in het 3e leerjaar voortgezet onderwijs.

Vanaf schooljaar 2015-2016 biedt LOGOS Junior College aan, als voorloper van Tiener College. Een innovatief onderwijsprogramma, met dezelfde onderscheidende kenmerken als de programmalijn Tiener College (Tienercollege.nl).

Wil je meer weten over het Tienercollege en Juniorcollege? Ga naar tienercollege.nl

Tiener College In Gorinchem (promo)

Tiener College in Gorinchem

Ken jij nog meer innovatieve scholen? Mail dan naar [email protected]