Eduet

Internationale initiatieven voor eigentijds onderwijs

Wereldwijd leveren onderwijswetenschappers/onderwijsvernieuwers hun bijdragen om het onderwijs beter te laten aansluiten bij wat kinderen/jongeren nodig hebben in de veranderende samenleving. Zie ook de video's ter inspiratie. Hieronder staan voorbeelden van deze internationale wetenschappelijk onderbouwde bijdragen.

New Pedagogies for Deep Learning

Self Organised Learning Environments

Visible Learning

High Impact Learning that works

New Pedagogies for Deep Learning (NPDL)

New Pedagogies for Deep Learning is een wereldwijd partnerschap onder leiding van Prof. dr. Michael Fullan waar 1000 scholen uit tien verschillende landen aan deelnemen. Binnen dit partnerschap werken nationale en internationale partners en scholen continu samen om met behulp van onderzoek en de meest innovatieve middelen, succesvolle praktijk ervaringen aan te duiden die Deep Learning vormgeven. 

Het partnerschap richt zich op het wereldwijd ontwikkelen van nieuwe overdraagbare en duurzame oplossingen die inhoud geven aan 'gepersonaliseerd diep leren'  voor zowel leerlingen als voor onderwijsprofessionals. Oplossingen waar het lesgeven niet centraal staat maar het leren. Waar leerlingen ruimte én verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de organisatie, de planning en resultaten van het eigen leerproces. Waar met behulp van ICT de ontwikkeling van kinderen en hun leren automatisch voor leerlingen én onderwijsprofessionals in kaart gebracht worden, en het leren van leerlingen en onderwijsprofessionals zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en daarmee effectiever wordt. (newpedagogies.nl)


Michael Fullan schreef samen met Maria Langworthy "A Rich Seam How New Pedagogies Find Deep Learning" (2014).

A Rich Seam - what happens when learning goes deep?


Michael Fullan: Technology, the new pedagogy and flipped teaching


Lees meer over NPDL op newpedagogies.nl

Self Organized learning Environments (SOLE)

“My wish is to help design the future of learning by supporting children all over the world to tap into their innate sense of wonder and work together.” —Sugata Mitra, 2013 TED prijswinnaar.

Onderwijswetenschapper Prof. Sugata Mitra en zijn collega's hebben ruim 13 jaar onderzoek gedaan naar Self organized Learning Environments (SOLEs). In een reeks van real-life experimenten van New Delhi tot Zuid-Afrika en Italië, gaf hij kinderen onder eigen toezicht toegang tot internet en zag dat de resultaten de manier waarop we denken over het onderwijs konden veranderen.

Een SOLE is een leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd om in leergroepen grote leervragen (BIG Questions) met toegang tot de kennis die via internet beschikbaar is te beantwoorden.
Lees meer over Sole op www.theschoolinthecloud.org

Visible Learning (Leren zichtbaar maken)


Het boek 'Visible Learning' van Prof. John Hattie bevat de resultaten van meer dan 15 jaar onderzoek waarbij miljoenen leerlingen zijn betrokken en het bevat de grootste collectie evidence-based onderzoek over wat feitelijk werkt op school om het onderwijs te verbeteren. Waar Robert Marzano zich richt op optimaal lesgeven van de leraar, richt John Hattie zich op wat werkt voor het leren van de leerling. Dat ze daarbij tot overlappende conclusies en aanbevelingen komen, ligt voor de hand. Hattie richt zich op op de leraar die actief bezig is met zijn leerlingen: wat doen ze, met welk resultaat en wat kunnen leraar en leerlingen doen om zich nog beter te ontwikkelen? Leren zichtbaar maken voor de leraar én voor de leerling, daar gaat het om. Het boek 'Leren zichtbaar maken' (Visible Learning for Teachers) is geschreven voor aankomende en al ervaren leraren en legt uit hoe de principes van Visible Learning in elk klaslokaal, waar ook ter wereld, kunnen worden toegepast. De auteur geeft bondige en goed te begrijpen samenvattingen van de meest succesvolle methodes en biedt een stap-voor-stapbegeleiding voor een geslaagde invoering van Visible Learning op school.


Voor scholen ontwikkelde Hattie het programma Visible Learning Plus, gebaseerd op zijn onderzoek. Het programma is gericht op: building capacity of learners to learn, teachers to teach, leaders to lead and systems to improve.


Lees meer over Visible Learning op www.lerenzichtbaarmaken.nl

High Impact Learning that Lasts  (HILL)

Hoogleraar Filip Dochy schetst in zijn essay 'High impact learning anno 2022: model voor de toekomst - Over aanpak en sturing'  een model voor toekomstig onderwijs, uitgaande van de huidige know-how over wat impact heeft als we echt willen leren enerzijds en de contextfactoren die nodig zijn om dat te kunnen realiseren. In zijn boek "Bouwstenen voor High Impact Learning" gaat hij hier verder op in. Het ‘High impact learning’ model wordt toegelicht aan de hand van zeven bouwstenen: 

Bouwsteen 1: UHP (Urgentie; hiaat; probleem) 

Bouwsteen 2: Zelf-management en learner-control 

Bouwsteen 3: Collaboratie en coaching 

Bouwsteen 4: De ‘Hybrid learning’ 

Bouwsteen 5: Actie en kennisdeling (sharing) 

Bouwsteen 6: Flexibele  leerruimte

Bouwsteen 7: Assessment